Voluntariat

Des de l'obertura de l'hospital, en acció del voluntariat, comptem amb la col·laboració de diverses organitzacions:

 • HELP Dénia
 • Càritas Dénia
 • Càritas Pedreguer
 • Creu Roja Espanyola (assemblees de Calp, Dénia, Teulada i Xàbia)

En total, col·laboren amb nosaltres uns 64 voluntaris pertanyents a estes organitzacions.

Hi ha un protocol d'identificació i assignació de cada servici de voluntariat, de manera que este siga acceptat pel pacient/família i s'ajuste a les seues necessitats.

Les distintes activitats que fan els voluntaris en l'Hospital de la Pedrera per a ajuda a pacients i familiars són les següents:

 • Acompanyament
 • Gestions per al pacient
 • Suport familiar
 • Jocs de taula
 • Suport de gestions
 • Relleu de familiars
 • Ajuda al passeig
 • Taller audiovisual
 • Ajuda a la traducció
 • Taller de manualitats
 • Conversació
 • Taller de música
 • Entreteniment
 • Taller de pintura
 • Gestions al familiar
 • Altres, segons necessitats

El servici de voluntariat està subjecte a la normativa vigent, que es reflectix en el Decret 40/2009, de 13 març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.

D'este reglament s'han de destacar els deures i les obligacions del voluntariat.

Deures del voluntariat en el HLP

 1. Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, orientació, suport i, si és el cas, mitjans materials necessaris per a l'exercici de les funcions que se'ls assignen.
 2. Ser tractats sense discriminació, respectant la seua llibertat, dignitat, intimitat i creences.
 3. Participar activament en l'organització en què s'incloguen i col·laborar en l'elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes, d'acord amb els seus estatuts o normes d'aplicació.
 4. Àncora Ser assegurats contra els riscos d'accident i malaltia derivats directament de l'exercici de l'activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s'establisquen reglamentàriament.
 5. Ser wwreembossats pels gastos fets en l'exercici de les seues activitats.
 6. Disposar d'una acreditació identificativa de la condició de voluntari.
 7. Fer la seua activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene segons la naturalesa i les característiques d'aquella.
 8. Obtindre el respecte i reconeixement pel valor social de la seua contribució.

Obligacions del voluntariat en el HLP

 1. Complir els compromisos adquirits amb les organitzacions en què s'integren i respectar els fins i la normativa d'estes.
 2. Guardar, quan corresponga, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenrotllament de la seua activitat voluntària.
 3. Rebutjar qualsevol contraprestació material que pogueren rebre, bé del beneficiari o d'altres persones relacionades amb la seua acció.
 4. Respectar els drets dels beneficiaris de la seua activitat voluntària.
 5. Actuar de manera diligent i solidària.
 6. Participar en les tasques formatives previstes per l'organització de manera concreta per a les activitats i funcions que se'ls han confiat, així com les que amb caràcter permanent es necessiten per a mantindre la qualitat dels servicis que presten.
 7. Seguir les instruccions adequades als fins que s'impartisquen en el desenrotllament de les activitats encomanades.
 8. Utilitzar degudament l'acreditació i els distintius de l'organització.
 9. Respectar i cuidar els recursos materials que posen a la seua disposició les organitzacions.

Distincions