Missió

L'Hospital la Pedrera és un centre dirigit a atendre pacients amb malalties cròniques o de llarga duració, amb un enfocament d'atenció integral multidisciplinari, terapèutic i cuidador, participatiu, sostenible i segur per al pacient i els professionals.

La nostra missió és oferir una atenció de la màxima qualitat, amb l'ús eficient dels recursos de què disposem, per a assolir els objectius assistencials plantejats per a cada pacient.

En l'HLP ens dediquem a l'atenció a persones amb malaltia crònica i de llarga duració, amb un enfocament integral, humà i ètic i amb els objectius generals següents:

 • Optimització o millora de la qualitat de vida:
  • Facilitant la recuperació total o parcial de la funcionalitat i autonomia del pacient
  • Disminuint l'impacte de la malaltia
 • Contribuir a la reinserció del pacient al seu entorn natural (quan això siga possible i adequat)
 • Proporcionar a la família i cuidadors les habilitats i el suport emocional necessari per a:
 • Facilitar cures adequades al pacients
  • Evitar la síndrome de sobrecàrrega i codependència
  • Facilitar -quan siga convenient- un entorn de mort digna en aquelles persones que estiguen al final de la vida

Visió

En l'HLP aspirem a:

 • Ser un hospital excel·lent en el nostre entorn i en la nostra categoria, reconegut com a tal per la societat, que millore constantment, que s'adapte a les noves circumstàncies i necessitats de la societat, i que siga satisfactori per als distints agents implicats en este, per complir de mode equilibrat les seues expectatives.
 • Ser un centre amb esperit participatiu, on la implicació dels professionals a través de l'aportació d'idees, l'esforç i el treball col·lectiu siga la pedra fonamental per al seu desenrotllament com a projecte.

Línies estratègiques

Estes aspiracions es concreten en una sèrie de línies estratègiques, per a les quals definim objectius concrets de millora i desenrotllament:

 • Atendre els pacients amb la màxima qualitat, i aplicar una metodologia adequada i aspectes específics corresponents al tipus de pacients que atenem.
 • Formar i motivar els professionals perquè exercisquen el seu treball amb professionalitat i implicació, tenint com a referència bàsica de la seua actuació els valors culturals de l'organització.
 • Fomentar i facilitar la comunicació interna com a ferramenta fonamental per al treball en equip i la participació en el desenrotllament del centre.
 • Ser capaços d'establir una comunicació eficaç amb la societat, de manera que posem en valor i transmetem el que som, la qual cosa fem i els nostres èxits, i que, d'altra banda, ens permeta conéixer el que esta societat ens exigix i espera de nosaltres.
 • Integrar-nos en els programes d'atenció a pacients crònics dels principals departaments sanitaris proveïdors i coordinar-nos amb la resta de dispositius assistencials (sanitaris i no sanitaris) també implicats en l'atenció a dits pacients i al seu entorn cuidador.
 • Establir vies d'intercanvi de coneixements i experiències amb altres dispositius assistencials, de manera que col·laborem a la millora col·lectiva de l'assistència.
 • Ajustar les nostres instal·lacions i equipament a les necessitats dels pacients que atenem i dels professionals que treballen en el centre.
 • Ser un centre que genera coneixement, derivat de la investigació i anàlisi de la seua activitat pròpia, i ho transmet a les persones i institucions interessades en este.
 • Ser sostenibles, entenent la sostenibilitat com un balanç positiu entre la generació de valor i els costos generats pel centre, i fer visible el valor que generem i optimitzar l'ús dels recursos disponibles.
 • Ser respectuosos amb el medi ambient en els aspectes referits al consum energètic, gestió dels residus i impacte paisatgístic.
 • Ser un centre que entén el seu paper dins del complex sistema sanitari valencià i que complix amb este, i s'alinea amb les directrius marcades des de l'Agència Valenciana de Salut.
 • Prendre les millors decisions basades en dades (gestió basada en fets) a través d'un sistema d'informació útil i fiable, per a avançar cap als nostres objectius de la manera més òptima amb els recursos de què comptem.

Valors

Les persones que desenrotllem la nostra labor professional a l'Hospital la Pedrera compartim una sèrie de valors que constituïxen la pedra fonamental del nostre bagatge cultural com a organització:

 1. Àncora Atendre les necessitats del pacient -i el seu entorn sociofamiliar- i el respecte als seus drets i valors són l'eix de la prestació del servici, al voltant del qual gira tota l'assistència.
 2. La valoració integral del pacient, en els seus vessants biològics, psicològic, sociofamiliar i ètic, constituïx la base sobre la qual es plantegen totes les actuacions a realitzar.
 3. La cultura de servici guia el nostre estil de comportament i relació amb els pacients i la resta d'agents d'interés.
 4. El treball en equip, l'enfocament multidisciplinari i la metodologia de gestió de casos en l'atenció als pacients és el nostre distintiu operatiu més ressenyable
 5. La unitat de l'equip i coresponsabilitat en els èxits: els èxits de cada un són els de tots; els èxits de cada unitat funcional són els de cada u.
 6. La comunicació interna i la crítica oberta i constructiva s'assumixen sense reserves.
 7. La continuïtat assistencial és imprescindible per a prestar un servici efectiu als ciutadans, eficient per al sistema i satisfactori per als professionals.
 8. La competència professional entesa com a "professionalitat" és la base per a una bona execució de les tasques: cada professional busca ser competent en l'exercici del lloc que ocupa.
 9. La busca de l'eficiència i un rendiment òptim en el nostre treball, oferir el millor de nosaltres i ajustar-nos als recursos disponibles i als objectius de l'organització.
 10. La cultura de millora i innovació: són la base del nostre desenrotllament i creixement com a organització.
 11. La busca de l'excel·lència com a eix per a millorar i oferir un servici de la màxima qualitat.
 12. El compromís amb els requeriments de l'Agència Valenciana de Salut guia les decisions estratègiques del centre: formem part del sistema sanitari valencià, per la qual cosa les nostres decisions han d'estar alineades amb els fins d'este.

Distincions