Drets i obligacions dels pacients

Llei 14/1986 General de Sanitat

Article 9

Els poders públics hauran d'informar els usuaris dels servicis del sistema sanitari públic, o vinculats a ell, dels seus drets i deures.

Article 10

Tots tenen els drets següents respecte a les distintes administracions públiques sanitàries:

 1. Al respecte a la seua personalitat, dignitat humana i intimitat sense que puga ser discriminat per raons de raça, de tipus social, de sexe, moral, econòmic, ideològic, polític o sindical.
 2. A la informació sobre els servicis sanitaris a què pot accedir i sobre els requisits necessaris per al seu ús.
 3. A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés i amb la seua estada en institucions sanitàries públiques i privades que col·laboren amb el sistema públic.
 4. A ser advertit de si els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutics que se li apliquen poden ser utilitzats en funció d'un projecte docent o d'investigació, que no podrà comportar perill addicional per a la seua salut en cap cas. En tot cas serà imprescindible l'autorització prèvia i per escrit de la pacient o del pacient i l'acceptació per part del metge i de la direcció del corresponent centre sanitari.
 5. Que se li done en termes comprensibles, a ell i als seus familiars o propparents, informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el seu procés, incloent-hi diagnòstic, pronòstic i alternatives de tractament.
 6. A la lliure elecció entre les opcions que li presente el responsable mèdic del seu cas, sent i serà necessari el consentiment escrit previ de l'usuari per a la realització de qualsevol intervenció, excepte en els casos següents:
  1. Quan la no-intervenció supose un risc para la salut pública.
  2. Quan no estiga capacitat per a prendre decisions, i en este cas, el dret correspondrà als seus familiars o persones acostades.
  3. Quan la urgència no permeta demores per poder-se ocasionar lesions irreversibles o haver-hi perill de defunció.
 7. Que se li assigne un metge, el nom del qual se li donarà a conéixer, que serà el seu interlocutor principal amb l'equip assistencial. En cas d'absència, un altre facultatiu de l'equip assumirà esta responsabilitat.
 8. Que se li estenga un certificat acreditatiu del seu estat de salut, quan la seua exigència estiga establida per una disposició legal o reglamentària.
 9. A negar-se al tractament, excepte en els casos assenyalats en l'apartat 6; i per a això haurà de sol·licitar l'alta voluntària, en els termes que assenyala l'apartat 4 de l'article següent.
 10. A participar, a través de les institucions comunitàries, en les activitats sanitàries, en els termes establits en esta llei i en les disposicions que la despleguen.
 11. Que quede constància per escrit de tot el seu procés. Al finalitzar l'estada de l'usuari en una institució hospitalària, la pacient o el pacient, familiar o persona acostada a ell rebrà el seu informe d'alta.
 12. A utilitzar les vies de reclamació i de proposta de suggeriments en els terminis previstos. En un cas o en altre haurà de rebre resposta per escrit en els terminis que reglamentàriament s'establisquen.
 13. A triar el metge i els altres sanitaris titulats d'acord amb les condicions previstes en esta llei, en les disposicions que es dicten per al seu desplegament i en les que regulen el treball sanitari en els centres de salut.
 14. A obtindre els medicaments i productes sanitaris que es consideren necessaris per a promoure, conservar o restablir la seua salut, en els termes que reglamentàriament establisca l'administració de l'estat.
 15. Respectant el peculiar règim econòmic de cada servici sanitari, els drets previstos en els apartats 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 d'este article seran exercits també respecte als servicis sanitaris privats.

Article 11

Seran obligacions dels ciutadans amb les institucions i organismes del sistema sanitari:

 1. Complir les prescripcions generals de naturalesa sanitària comuna a tota la població, així com les específiques determinades pels servicis sanitaris.
 2. Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l'habitabilitat de les institucions sanitàries.
 3. Responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions oferides pel sistema sanitari, fonamentalment pel que fa a la utilització de servicis, procediments de baixa laboral o incapacitat permanent i prestacions terapèutiques i socials.
 4. Firmar el document d'alta voluntària en els casos de no-acceptació del tractament. Si es nega a això, la direcció del corresponent centre sanitari, a proposta del facultatiu encarregat del cas, podrà donar l'alta.

Llei 2/2003 de Drets i Informació de la Comunitat Valenciana

Distincions