Origen dels pacients

L'hospital La Pedrera no és departamental, de manera que són candidats a ser atesos al nostre centre totes les persones de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits explícits d'ingrés en el nostre centre.

A qui atenem

Són candidats a rebre assistència en el HLP:

  1. Persones amb un procés agut o amb descompensació d'una malaltia crònica, que  necessiten cures clíniques o rehabilitadores dirigides a  recuperar un nivell suficient d'autonomia que permeta la seua reincorporació a la vida sociofamiliar o laboral prèvia (Programa Assistencial de Convalescència).
  2. Persones amb  dany cerebral agut que produïsca dèficit motor, funcional, cognitiu o conductual i que necessiten cures clíniques o rehabilitadores dirigides a recuperar un nivell d'autonomia suficient que permeta la seua reincorporació a la vida sociofamiliar o laboral prèvia (Programa Assistencial de Dany Cerebral Adquirit).
  3. Persones amb un procés nou o empitjorament progressiu d'alguna malaltia prèvia, que necessiten cures complexes, control clínic i ajuda per a adaptar-se a la seua nova situació, física, psíquica, funcional o d'entorn i en què s'espera una recuperació escassa o nul·la de la seua situació prèvia (Programa Assistencial de Cures Integrals Dirigides a l'Adaptació a la Nova Situació Clínica).
  4. Persones amb malaltia oncològica o crònica, en situació clínica de malaltia avançada terminal que necessiten cures pal·liatives per a millorar el seu confort i que no puguen ser administrades al seu domicili (complexitat, claudicació familiar o d'altres). Programa Assistencial de Cures Pal·liatives.

Criteris d'ingrés en el HLP

Per a ingressar en el nostre centre qualsevol pacient ha de complir una sèrie de requisits o criteris:

Ser derivat des d'un altre centre hospitalari de l'Agència Valenciana de Salut (des d'una planta d'hospitalització, servici d'urgències o unitat d'hospitalització a domicili).

Estar degudament identificat i acreditat.

Estar informat i acceptar ser atés al nostre centre.

Ha de requerir atenció en règim d'hospitalització.

Ha de necessitar una atenció multidisciplinària (cas complex).

Els professionals han de valorar que el nostre centre és segur per al pacient, en termes clínics.

S'ha de disposar de la informació necessària per a garantir la continuïtat assistencial (informes de professionals).

Complir el perfil clínic d'alguns dels quatre tipus de pacients definits en l'apartat següent.

Distincions