Organització Assistencial

Esta se caracteriza por los siguiente elementos:

 • Funcionamiento asistencial con el método de Gestión de Casos
 • Organización de profesionales asistenciales en Equipos Multidisciplinares
 • Programas asistenciales transversales
 • Unidades Funcionales de hospitalización Polivalentes
 • Servicios Asistenciales Transversales
  • Rehabilitación, Neurología, Psicología Clínica, Medicina Preventiva, Trabajo Social y SAIP.
  • Unidades especiales de Enfermería (Nutrición y disfagia, Heridas Crónicas)
 • Servicios Centrales Asistenciales
  • Laboratorio, Diagnóstico por la Imagen, Farmacia y UDCA

Publicador de contenidos

Organización funcional

Organización funcional

El tipus d'assistència que es presta als nostres pacients seguix el mètode de les 3 i:

 • Integral: valorant i atenent les diferents esferes de l'individu malalt: física, funcional, seguretat clínica psicològica, entorn social i cuidador i d'adaptació a l'entorn.
 • Integrat: totes les valoracions i planificació de l'assistència es compartixen entre els distints professionals implicats en l'assistència de manera que s'integren en un pla d'actuació consensuat amb objectius explícits a aconseguir en cada pacient.
 • Individualitzat: per a definir el pla d'acció i els objectius sempre es tenen en compte les preferències i expectatives del pacient i el seu entorn cuidador, de manera que siguen tan ajustades com siga possible a estes i produïsquen el major grau de satisfacció possible.

A més, s'oferix un enfocament ètic i de tracte humà explícit, de manera que es garantisca el respecte a la dignitat del pacient, i els pacients i cuidadors reben un tracte exquisit des d'un punt de vista humà.

Per a això, els professionals s'organitzen en unitats i equips de treball multidisciplinari, en què destaquen:

 • Equip Bàsic Assistencial (EBA):
  • Conformat per: supervisora d'infermeria, metges, infermeres, auxiliars d'infermeria i zelador de cada planta d'hospitalització (Unitat Funcional d'Hospitalització: UFH). L'EBA es reunix diàriament per a revisar l'evolució de cada pacient i planificar el dia a dia de treball en les UFH.
  • El metge responsable de cada pacient adquirix les funcions de gestor del caos, per la qual cosa coordinen l'assistència que es presta a cada pacient, garantint que reflectisca allò que s'ha acordat en les reunions d'equip.
  • Igualment, cada pacient té assignada una infermera referent, que coordina tota l'activitat d'infermeria que ha de realitzar a este pacient en els distints torns,
 • Equip multidisciplinari ampliat:
  • Conformat pels professionals assignats a cada planta (EBA), als quals s'unixen la resta de professionals transversals:
   • Neuròleg
   • Psicòleg
   • Rehabilitador i terapeutes
   • Unitat de Medicina Preventiva
   • Infermera de nutrició
   • Treballador social
   • Servici d'Atenció i Informació a Pacients (SAIP)
  • Es reunixen setmanalment per a posar en comú les valoracions realitzades per cada professional i acorden la denominada valoració integral multidisciplinària, base per a establir el Pla d'Actuació Individualitzat (PAI) de cada pacient.
 • Equip d'Unitat Funcional:
  • Cada unitat funcional té el seu coordinador o cap, i s'organitzen en equip per a aconseguir el major aprofitament dels recursos i oferir el millor servici possible.

Distincions