Missió Missió

L'Hospital la Pedrera és un centre dirigit a atendre pacients amb malalties cròniques o de llarga duració, amb un enfocament d'atenció integral multidisciplinari, terapèutic i cuidador, participatiu, sostenible i segur per al pacient i els professionals.

La nostra missió és oferir una atenció de la màxima qualitat, amb l'ús eficient dels recursos de què disposem, per a assolir els objectius assistencials plantejats per a cada pacient.

En l'HLP ens dediquem a l'atenció a persones amb malaltia crònica i de llarga duració, amb un enfocament integral, humà i ètic i amb els objectius generals següents:

 1. Optimització o millora de la qualitat de vida:

 • Facilitant la recuperació total o parcial de la funcionalitat i autonomia del pacient

 • Disminuint l'impacte de la malaltia

 1. Contribuir a la reinserció del pacient al seu entorn natural (quan això siga possible i adequat)

 2. Proporcionar a la família i cuidadors les habilitats i el suport emocional necessari per a:

 • Facilitar cures adequades al pacients

 • Evitar la síndrome de sobrecàrrega i codependència

 1. Facilitar -quan siga convenient- un entorn de mort digna en aquelles persones que estiguen al final de la vida

Visió Visió

En l'HLP aspirem a:

 • Ser un hospital excel·lent en el nostre entorn i en la nostra categoria, reconegut com a tal per la societat, que millore constantment, que s'adapte a les noves circumstàncies i necessitats de la societat, i que siga satisfactori per als distints agents implicats en este, per complir de mode equilibrat les seues expectatives.

 • Ser un centre amb esperit participatiu, on la implicació dels professionals a través de l'aportació d'idees, l'esforç i el treball col·lectiu siga la pedra fonamental per al seu desenrotllament com a projecte.

Línies estratègiques

Estes aspiracions es concreten en una sèrie de línies estratègiques, per a les quals definim objectius concrets de millora i desenrotllament:

 • Atendre els pacients amb la màxima qualitat, i aplicar una metodologia adequada i aspectes específics corresponents al tipus de pacients que atenem.

 • Formar i motivar els professionals perquè exercisquen el seu treball amb professionalitat i implicació, tenint com a referència bàsica de la seua actuació els valors culturals de l'organització.

 • Fomentar i facilitar la comunicació interna com a ferramenta fonamental per al treball en equip i la participació en el desenrotllament del centre.

 • Ser capaços d'establir una comunicació eficaç amb la societat, de manera que posem en valor i transmetem el que som, la qual cosa fem i els nostres èxits, i que, d'altra banda, ens permeta conéixer el que esta societat ens exigix i espera de nosaltres.

 • Integrar-nos en els programes d'atenció a pacients crònics dels principals departaments sanitaris proveïdors i coordinar-nos amb la resta de dispositius assistencials (sanitaris i no sanitaris) també implicats en l'atenció a dits pacients i al seu entorn cuidador.

 • Establir vies d'intercanvi de coneixements i experiències amb altres dispositius assistencials, de manera que col·laborem a la millora col·lectiva de l'assistència.

 • Ajustar les nostres instal·lacions i equipament a les necessitats dels pacients que atenem i dels professionals que treballen en el centre.

 • Ser un centre que genera coneixement, derivat de la investigació i anàlisi de la seua activitat pròpia, i ho transmet a les persones i institucions interessades en este.

 • Ser sostenibles, entenent la sostenibilitat com un balanç positiu entre la generació de valor i els costos generats pel centre, i fer visible el valor que generem i optimitzar l'ús dels recursos disponibles.

 • Ser respectuosos amb el medi ambient en els aspectes referits al consum energètic, gestió dels residus i impacte paisatgístic.

 • Ser un centre que entén el seu paper dins del complex sistema sanitari valencià i que complix amb este, i s'alinea amb les directrius marcades des de l'Agència Valenciana de Salut.

 • Prendre les millors decisions basades en dades (gestió basada en fets) a través d'un sistema d'informació útil i fiable, per a avançar cap als nostres objectius de la manera més òptima amb els recursos de què comptem.

Valors Valors

Les persones que desenrotllem la nostra labor professional a l'Hospital la Pedrera compartim una sèrie de valors que constituïxen la pedra fonamental del nostre bagatge cultural com a organització:

 1. Atendre les necessitats del pacient -i el seu entorn sociofamiliar- i el respecte als seus drets i valors són l'eix de la prestació del servici, al voltant del qual gira tota l'assistència.

 2. La valoració integral del pacient, en els seus vessants biològics, psicològic, sociofamiliar i ètic, constituïx la base sobre la qual es plantegen totes les actuacions a realitzar.

 3. La cultura de servici guia el nostre estil de comportament i relació amb els pacients i la resta d'agents d'interés.

 4. El treball en equip, l'enfocament multidisciplinari i la metodologia de gestió de casos en l'atenció als pacients és el nostre distintiu operatiu més ressenyable

 5. La unitat de l'equip i coresponsabilitat en els èxits: els èxits de cada un són els de tots; els èxits de cada unitat funcional són els de cada u.

 6. La comunicació interna i la crítica oberta i constructiva s'assumixen sense reserves.

 7. La continuïtat assistencial és imprescindible per a prestar un servici efectiu als ciutadans, eficient per al sistema i satisfactori per als professionals.

 8. La competència professional entesa com a "professionalitat" és la base per a una bona execució de les tasques: cada professional busca ser competent en l'exercici del lloc que ocupa.

 9. La busca de l'eficiència i un rendiment òptim en el nostre treball, oferir el millor de nosaltres i ajustar-nos als recursos disponibles i als objectius de l'organització.

 10. La cultura de millora i innovació: són la base del nostre desenrotllament i creixement com a organització.

 11. La busca de l'excel·lència com a eix per a millorar i oferir un servici de la màxima qualitat.

 12. El compromís amb els requeriments de l'Agència Valenciana de Salut guia les decisions estratègiques del centre: formem part del sistema sanitari valencià, per la qual cosa les nostres decisions han d'estar alineades amb els fins d'este.

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

t'interessa t'interessa

xarxes socials xarxes socials

 

 Visítanos y síguenos en Facebook y en Twitter y recibe

notificaciones y avisos cuando publiquemos novedades.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube